top of page

Dialogues.......

aaron-huber-oMOx_wV6mLQ-unsplash.jpg
suhyeon-choi--OOiHUFNry8-unsplash_edited

你叫什么名字?
nǐ jiào shén me míng zì ?
What`s your name?

对话 Dialogue

名字 Name

如何询问别人的名字。 How to ask someone`s name?

00:00 / 01:04

A: 你好 。

A: nǐ hǎo  

Hello


B:你好。

B:nǐ hǎo 。

Hello


A: 你叫什么名字?

A: nǐ jiào shén me míng zì ?

What `s your name ?


B:我叫吴娜,你呢?

B:wǒ jiào wú nà ,nǐ ne ?

My name is Na Wu, and you?


A:我叫李大伟。

A:wǒ jiào lǐ dà wěi 。

My name is Dawei Li.


A: 你是美国人吗?

A: nǐ shì měi guó rén ma ?

Are you American ?


B:不, 我是加拿大人。

B:bù, wǒ shì jiā ná dà rén 。

No. I`m Canadian.


A:你很漂亮。

A:nǐ hěn piāo liàng 。

You are beautiful.


B:谢谢,你也很帅。

B:xiè xiè ,nǐ yě hěn shuài 。

Thanks, you are also very handsome.
comment as

0 Comments

Log in to comment

loader2.gif
Cecilia X Wang
Jan 8, 2022

good

0

Nzube Okey-iwobi
Dec 3, 2021

testing testing

4

bottom of page